tamco-capital

การบริการสินเชื่อและเช่าซื้อ


บริษัท แทมโก้ แคปปิตอล จํากัด เกิดขึ้นมาเพื่อเติมเต็มความหวังและความฝันของลูกค้ากลุ่มเกษตรกรชาวไทย ที่มุ่งมั่นจะประสบความสําเร็จ ในอาชีพรับจ้างเกี่ยวข้าว เพื่อสร้างความอบอุ่นของครอบครัวและอนาคตที่ดีกว่า ทั้งยังช่วยพัฒนาวงจรอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสมบูรณ์ด้วยการยึดมั่นในหลักจริยธรรมและมนุษยธรรมอันดีงาม

ขั้นตอนการขอสินเชื่อรถเกี่ยวข้าว


tamco-capital

เงื่อนไขการใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถเกี่ยวข้าว


tamco-capital

CONTACT


1. บริษัท แทมโก้ แคปปิตอล จำกัด

ที่อยู่ : อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่ 26 เลขที่ 128/288 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

เบอร์โทร : xxxxxxxxxx

1. บริษัท แทมโก้ แคปปิตอล จำกัด สาขาพิษณุโลก

ที่อยู่ : 259 ม.1 ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

เบอร์โทร : xxxxxxxxxx