เว็บไซต์ของแทมโก้

ก่อนที่คุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้บริการ คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อกำหนดพิเศษใดๆ แล้วแต่กรณี โดยปกติแล้ว ข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อกำหนดพิเศษใดๆ จะมีการยอมรับโดยการทำเครื่องหมายที่ช่อง “ข้อตกลง” ที่เหมาะสม หรือการคลิกหรือแตะปุ่ม “ยอมรับ” หากปุ่มหรือฟังก์ชัน ดังกล่าวได้จัดไว้ให้หรือมีอยู่ผ่านทางส่วนต่อประสาน กับผู้ใช้สำหรับบริการนั้นๆ

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

บริษัทและ/หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูล ภาพ ข้อความ สื่อโฆษณา และส่วนประกอบอื่นๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ เช่น เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า โดยห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือเพื่อหาประโยชน์โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากแทมโก้และ/หรือบริษัทในเครือ แล้วแต่กรณี

ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทยและมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ใช้ได้หรือเหมาะสม ในการใช้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้ในประเทศอื่นๆ ท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ในประเทศนั้น

เนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้มีความขัดแย้งกันให้ใช้ข้อตกลง และ เงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้นโดยบริษัทขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้นก่อนใช้ บริการนั้นๆ

บริษัทขอสงวนสิทธิในการนำเสนอ ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้ถูกจัดทำขึ้นโดยมิได้ มีจุดประสงค์เพื่อการให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญทั้งนี้ บริษัทไม่รับรองถึงความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์นี้

การเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์ของบริษัือาจจัดให้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการ ให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น บริษัทไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลในเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส หรือ Malware ตลอดจนบริษัทไม่ ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์อื่นๆ และบริษัทขอให้ลูกค้าทุกท่านศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของเว็บไซต์นั้นๆ ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้ บริการ

การจำกัดความรับผิดชอบ

บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของบริษัทหรือเว็บไซต์ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซตบริษัท ซึ่งรวมถึงจากความไม่ถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลา ในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้บริการเว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย