วิสัยทัศน์ (CORE VISION) 


วิสัยทัศน์ ของ แทมโก้ กรุ๊ป คือ การเป็นผู้นำทางด้านเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศไทยที่ผลิตโดยคนไทย โดยเฉพาะเครื่องเกี่ยวนวดข้าวอย่างครบวงจรซึ่งทางบริษัทได้มีประสบการณ์ในการพัฒนาตัวสินค้านี้มาอย่างยาวนาน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้งาน และ เกษตรกรได้มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สร้างอาชีพ รายได้ และผลผลิตที่มั่นคงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

tamco-vision

พันธกิจ (CORE MISSION)


พันธกิจ ของ แทมโก้ กรุ๊ป คือ การมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนานวัตกรรมทางด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตรประเภทรถเกี่ยวนวดข้าวอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สามารถทำงาน สร้างรายได้ และคืนกำไรให้สังคม

tamco-mission

ค่านิยมองค์กร (CORE VALUE)


รถเกี่ยวนวดข้าวเป็นเครื่องจักรที่ใช้เก็บเกี่ยวข้าว ดังนั้น core value ของ บริษัท จึงเป็นคำว่า “RICE”

R – Responsibility      : มีความรับผิดชอบต่อสินค้า สังคม และองค์กร
– Innovations           : มีการ วิจัย พัฒนา และสรรหา นวัตกรรม รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
C – Customer focus   : มีความเอาใจใส่ต่อความต้องการของลูกค้าเพื่อพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองมากที่สุด
E – Expertise.              : มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสินค้า และไม่หยุดที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถ

tamco-core-value